Yu Xian & Hui Xin Wedding

Date: 26-Nov-22

Location: Marriott Tangs, Grand Ballroom

Thank you Yu Xian & Hui Xin for having us, hope you enjoyed our hosting! 🙂
Wishing you guys an Everlasting & Blissful Marriage!