Li Kun & Peixian’s Wedding

Date: 5-Jan-20

Location: Vineyard @Hortpark

Thank you Li Kun & Peixian for having us!

Hope you enjoyed our hosting :)

Wishing you guys an Everlasting & Blissful Marriage!